S.N. Title Submitted By Published Date
1. दरखास्त फारम स्वीकृत Admin 2021-04-20 View Notice
2. खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि दरखास्त फारम Admin 2021-03-30 View Notice
3. कार्यकारी निर्देशको पदपूर्ति सम्बन्धमा Admin 2021-03-30 View Notice
4. Photo Exhibition Admin 2020-11-25 View Notice
5. Reopen the Museum Admin 2020-11-11 View Notice
6. Proactive Disclosure Admin 2020-10-23 View Notice
7. Urgent Notice Admin 2020-03-29 View Notice
8. कार्यकारी निर्देशक पदपूर्ति सूचना Admin - View Notice
9. कार्यकारी निर्देशक पदपूर्ति सूचना Admin - View Notice
10. कार्यकारी निर्देशक पदपूर्ति सूचना Admin - View Notice
11. कार्यकारी निर्देशक पदपूर्ति सूचना Admin - View Notice
12. कार्यकारी निर्देशक पदपूर्ति सूचना Admin - View Notice

Contact Info

Patan Museum

Patan, Lalitpur, Nepal

Phone :

Audio Notice Board: 1618015531938

Email: info@patanmuseum.gov.np

WEB : www.patanmuseum.gov.np

Site Visited

site visit

We Are Here

   Facebook

Patan Museum 's Office